Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Sekretarz Gminy

Symbol wydziału: SK
Nazwa: Sekretarz Gminy
Telefon: 033 499-00-77 w.403 Faks: 033 499-00-77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
Godziny urzędowania: pon.-śr. 7.30 - 15.30 czw. 7.30 - 16.00 pt. 7.30 - 15.00
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Alicja Raszka-Micherdzińska Sekretarz Gminy

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0006 Projekty uchwał rady gminy
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0144 Audyty jakości zewnętrzne
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
0147 Prowadzenie i koordynacja działań w systemie zarządzania jakością
0230 Tworzenie przez gminę spółek i fundacji oraz ich likwidowanie
0231 Przystępowanie do spółek i fundacji
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0540 Strategie, programy i plany promocji gminy
0541 Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
0544 Materiały do serwisu internetowego
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
111 Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzie
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
1331 Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
1332 Ewidencja stosowanych systemów i programów
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
142 Ochrona danych osobowych
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1641 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1720 Bieżące akta audytu
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
253 Ubezpieczenia majątkowe
2600 Źródła zaopatrzenia
271 Dokumentacja zamówień publicznych
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3153 Dotacje
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
5320 Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
5322 Poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
533 Wybory ławników sądowych
553 Zarządzanie kryzysowe
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8120 Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
8140 Prowadzenie świetlic środowiskowych finansowanych z profilaktyki alkoholowej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij